කරණීය මෙත්ත සූත්රයේ සාරය

From Gishan Wiki
Jump to: navigation, search

බුදු දහම අකාලිකය, වෙනස්කල නොහැක. පහසුවෙන් වෙනස්කලහැකි විකි ලිපි හරහා බුද්ධ ධර්මයට හානි විය/කල හැක. එබැවින් මෙම ලිපිය වෙනස් කල නොහැකි ලෙස සංරක්ශණය කර ඇත. මෙහි යම් වෙනසක් විය යුතුනම් එය මෙම ලිපියේ කර්තෘවෙත දැනුම් දීමට කාරුණික වන්න.


Buddhasface.jpg
ග්‍රීශ්ම සෘතුවේ පළමු වන බක් මසහි රුක් ලැහැබ යම් සේ පිපුණ අග ඇත්තේ වේද, බුදු රජ තෙමේ එබදු උපමා ඇති නිවනට පමුණුවන උත්තම ධර්මයක් සත් හට සෙත් පිණිස දෙසීය. යමෙක් ගැඹුරු නුවණැති සර්වඥයන් වහන්සේ විසින් මැනවින් දේශනා කරන ලද ආර්ය සත්‍ය ධර්මයන් තමන් කෙරෙහි ප්‍රකට කෙරෙත්ද ඔව්හු කිසිසේත් පමා වූවෝ නොවෙත්ද,ඔව්හු අටවන භාවයක් නම් නොගනිති.

එබැවින් සියලු මානව සත්වයන්ගේ හිත සුව පිණිස සැදැහැ සිතින් මෙය අන්තර්ජාලයේ මෙසේ පල කරමි.
කරණීය මෙත්ත සූත්‍රයේ සාරය (Sinhala meaning of Karaniya Metta Sutta)

ශාන්ත පදයට පැමිණ වසනු කැමැත්තෙහු විසින් යමක් කළ යුතුද? අභිවෘධියෙහි දක්ෂයා එය කළ යුතුය. හේ සමර්තයෙක් වන්නේය. අවංක වන්නේය. කීකරු වන්නේය.මෘදු වන්නේය. නිහතමානී වන්නේය.

සන්තෝෂ ඇත්තෙක් වන්නේය. පහසුවෙන් පෝෂණය කළ හැක්කෙක් වන්නේය. ස්වල්පය කටයුතු ඇත්තෙක් වන්නේය. සැහැල්ලු පැවතුම් ඇත්තෙක් වන්නේය. සැහැල්ලු ඉඳුරන් ඇත්තෙක් වන්නේය. කුලයන්හි නොඇලෙන්නේය.

යම් ක්‍රියාවක් නිසා නුවණැති අන්‍යයෝ නින්දා කෙරෙහි නම් එබඳු කුඩා වූ වරදක් පවා නොකරන්නේය. සියලු සත්හු සුව ඇත්තෝ, භය නැත්තෝ වෙත්වා! සියලු සත්හු සුවයෙන් යුතු සිත් ඇත්තෝ වෙත්වා!

කෙලෙස් ඇති සත්වයෝද, කෙලෙස් රහිත සත්වයෝද යන සියලු ප්‍රාණ භූත සත්ව කෙනෙක් වෙත්ද දික් වූ හෝ මහත් වූ හෝ මධ්‍යම වූ හෝ කුඩා ශරීර ඇත්තා වූ හෝ ඉතා කුඩා ශරීර ඇත්තා වූ හෝ ස්ථුල සත්වයෝ වෙත්ද?

තම ඇසට පෙනෙන්නා වූ නොපෙන්නා වූ සත්වයන් වෙත්ද යම් සත්ව කෙනෙක් දුර හෝ වසත්ද ළඟ හෝ වසත්ද උපන්න වූ යම් සත්ව කෙනෙක් වෙත්ද ඉපදෙමින් සිටින යම් සත්ව කෙනෙක් වෙත්ද?

අනෙක් අනෙකෙකු නොරවටන්නේය. කිසි තැනක ඒ කිසිවෙකුට අවමන් නොකරන්නේය. කය වචනය දෙකෙන් කරන රෝෂනයන්ද සිතින් කරන ක්‍රෝධයන්ද ඔව්නොවුන්ට දුක් නොමැති වන්නේය.

යම් සේ මව් තොමෝ ආයුෂයෙන් ස්වකීය පුත්‍රයා රකීද එසේම සුයලු සතුන් කෙරෙහි අප්‍රමාණ මෛත්‍රීය වඩන්නේය.

පමණ රහිත වූ එසේම පීඩා රහිත වූ වෛර චේතනා රහිත වූ සතුරන් රහිත වූ මෛත්‍රීයද උඩ යට සිරස යන සියලු සත්ව ලෝකයෙහි වඩන්නේය.

සිටිමින් හෝ යමින් හෝ හිඳිමින් සයනය කරමින් හෝ යම්තාක් කල් නොනිදා ද ඒතාක් කල් මෛත්‍රී ස්මුර්තිය වඩන්නේය.

මිත්‍යා දෘෂ්ටියට නොපැමිණ ශෝතාපන්න මාර්ග ඥාන දර්ශනයක් යුක්ත වුයේ වස්තුකාමයෙහි ගිජු බව හෙවත් ක්ලේශකාමය සකෘර්දගාමී අනාගාමී මාර්ග දෙකකින් ප්‍රහීන කොට ඒකාන්තයෙන් මව් කුස පිළිසිඳ ගැනීමට නැවත නොපැමිණෙන්නේය...෴

ගාථා (Karaniya Metta Sutta)

කරණීයමත්ථ කුසලේන
යන්තං සන්තං පදං අභිසමෙච්ච
සක්කෝ උජූ ච සූජු ච
සුවචොචස්ස මුදු අනතිමානි

සන්තුස්සකෝ ච සුභරෝ ච
අප්පකිච්චෝ ච සල්ලහුකවුත්ති
සන්තින්ද්‍රියෝ ච නිපකෝ ච
අප්පගබ්භෝ කුලෙසු අනනුගිද්ධෝ

නච ඛුද්දං සමාචරේ
කිඤ්චියෙන විඤ්ඤූ පරේ උපවදෙය්යුං
සුඛිනෝවා ඛේමිනෝ හොන්තු
සබ්බේ සත්තා භවන්තු සුඛිතත්තා

යේ කේචි පාණභූතත්ථී
තසා වා ථාවරා වා අනවසේසා
දීඝා වා යේ මහන්තා වා
මජ්ඤිමා රස්සකාණුකථූලා

දිට්ඨා වා යේ ව අද්දිට්ඨා
යෙච දූරේ වසන්ති අවිදූරෙ
භූතා වා සම්භවේසී වා
සබ්බේ සක්කා භවන්තු සුඛිතත්තා

න පරෝ පරං නිකුබ්බේථ
නාතිමඤ්ඤථ කත්තචි නං කඤ්චි
ක්‍යාරෝසනා පටිඝසඤ්ඤා
නාඤ්ඤ මඤ්ඤස්ස දුක්ඛමිඡෙය්‍ය

මාතා යථා නියං පුත්තං
ආයුසා ඒකපුතතමනුරක්ඛෙ
ඒවම්පි සම්බභූතේසූ
මානසංභාවයේ අපරිමාණං

මෙත්තංච සබ්බ ලෝකස්මිං
මානසංභාවයේ අපරිමාණං
උද්ධං අධෝ ච තිරියං ච
අසම්බාධං අවේරං අසපත්තං

තිට්ඨංචරං නිසින්නෝ වා
සයානෝවා යාවතස්ස විගතමිද්ධෝ
ඒතං සතිං අධිට්ඨෙය්‍ය
බ්‍රහ්ම මෙතං විහාරං ඉධමාහු

දිට්ඨිං ච අනුපගම්ම සීලවා
දස්සනේන සම්පන්නෝ
කාමේසු විනෙය්‍ය ගේධං
න හි ජාතු ගබ්භ සෙය්‍යං පුනරේතී’ති.


--Gishan Chaturanga 09:44, 22 June 2011 (MDT)